2022

HCL 12 din 24.02.2022 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berețti-Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

HCL 11 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare actualizată a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău”.

HCL 10 din 11.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică în ofertă în plic sigilat, a unui teren de 644 mp, situat în intravilanul satului Berești-Bistrița, comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău parte din domeniul privat al comunei.

HCL 09 din 11.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru CONCESIONAREA IMOBILELOR (terenuri, clădiri) aflate în domeniul public sau privat al comunei Berești-Bistrița.

HCL 08 din 11.02.2022 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pe anul 2021.

HCL 07 din 11.02.2022 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară a acțiunilor și lucrărilor de interes local în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 06 din 11.02.2022 privind aprobarea Raportului activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap I grav desfășurată în semestrul II al anului 2021, domiciliați pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 05 din 11.02 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 04 din 11.02.2022 privind aprobarea cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali, în decursul mandatului și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 03 din 11.02.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și planul anual al achizițiilor publice la nivelul comunei Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

HCL 02 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, estimările pentru anii 2023-2025, a listei obiectivelor de investiții din excedentului anului precedent și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2022.

HCL 01 din 11.02.2022 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021

2021

09.12.2021 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, am procedat prin afișarea la sediul Primăriei Comunei Berești Bistrița, jud. Bacău si pe site-ul instituției (www.primariaberestibistrita.ro), a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, pana la data de 14 decembrie 2021 la sediul Primăriei Beresti Bistrita, prin fax(0234/216018) sau e-mail: contact@primariaberestibistrita.ro;

Proiect de hotărâre stabilire impozite și taxe locale 2022

Anexă taxe 2022

——————————————————————————————————————


HCL 44 din 29.12.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 43 din 29.12.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 767/12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din com. Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 42 din 29.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 41 din 22.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 40 din 15.12.2021 privind acordarea dreptului de utilizare de către SC Mihoc Oil SRL și SC Agricola Internațional SA, a terenului situat pe raza comunei Berești-Bistrița.

HCL 39 din 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

HCL 38 din 15.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții.

HCL 37 din 15.12.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022.

HCL 36 din 25.11.2021 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit pentru elevii din Școala Gimnazială „Vasile Borcea” din Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru anul școlar 2020-2021 sem II.

HCL 35 din 25.11.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu oferta în plic sigilat, a unui teren în suprafață de 644 mp, situat în intravilanul satului Berești-Bistrița, comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău parte din domeniul privat al comunei

HCL 34 din 25.11.2021 privind acordarea „diplomei de fidelitate” și a unui premiu în cuantum de 700 lei fiecărei familii care în cursul anului 2021 a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul pe raza unității administrativ teritoriale Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 33 din 25.11.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare

HCL 32 din 06.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 31 din 28.09.2021 privind radierea sarcinilor din cărțile funciare ca urmare a încetării contractului de concesiune nr. 2752/2009 și a contractului pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor locale nr. 372/2013 încheiat între Comuna Berești-Bistrița și SC Wind Activa București SRL și SC Wind Activa Development SRL.

HCL 30 din 28.09.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona metropolitană Bacău

HCL 29 din 28.09.2021 privind însușirea propunerii de concesionare a suprafeței de 229.22 ha din acte, 198.32 din măsurătorile cadastrale având categoria de folosință islaz comunal, situată în extravilanul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 28 din 28.09.2021 privind rectificarea pe trimestrul III 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 27 din 10.09.2021 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL 45/18.12.2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

HCL 26 din 10.09.2021 privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea contribuției Consiliului Local Berești-Bistrița, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială în anul 2021.

HCL 25 din 10.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău”.

HCL 24 din 10.09.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021.

HCL 23 din 05.07.2021 privind NEASUMAREA responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acorduri cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acorduri cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023.

HCL 22 din 05.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 767/12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Com. Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 21 din 18.06.2021 privind aprobarea formei de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apă și canal al comunei Berești-Bistrița, județul Bacău în baza Studiului de Oportunitate.

HCL 20 din 18.06.2021 privind aderarea Comunei Berești Bistrița la ADIB și aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

HCL 19 din 20.05.2021 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, județul Bacău pentru anul 2021.

HCL 18 din 20.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2021 la secțiunea de dezvoltare și modificarea listei de investiții.

HCL 17 din 20.05.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2021.

HCL 16 din 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din Școala Gimnazială „Vasile Borcea” din Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul școlar 2020-2021.
HCL 15 din 15.04.2021 privind aderarea comunei la Asociația Comunelor din România Filiala Bacău, în vederea exercitării activității de audit public intern la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 14 din 15.04.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul 2021.
HCL 13 din 15.04.2021 privind aprobarea Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 12 din 15.04.2021 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 11 din 15.04.2021 privind aprobarea Raportului despre activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap I grav desfășurată în semestrul II al anului 2020, domiciliați pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 10 din 15.04.2021 privind aprobarea cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali, în decursul mandatului și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 09 din 15.04.2021 privind stabilirea procentului de reducere a impozitului pe mijloacele de transport hibride și scutirea mijloacelor de transport electrice.
HCL 08 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, estimările pentru anii 2022-2024, a listei obiectivelor de investiții din excedentul anului precedent și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021.

HCL 07 din 26.02.2021 privind aprobarea unei Proceduri în cazul anulării unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2021 datorate bugetului local al Comunei Berești-Bistrița în anul 2020
HCL 06 din 26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară acțiunilor și lucrărilor de interes local în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 05 din 26.02.2021 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pe anul 2020
HCL 04 din 26.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HCL 03 din 29.01.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022, la nivelul UAT Berești-Bistrița, jud. Bacău
HCL 02 din 29.01.2021 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, județul Bacău pentru anul 2021.
HCL 01 din 29.01.2021 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020