2023

HCL 72 din 22.12.2023 privind modificarea art.1 la Hotărârea de Consiliu Local Nr.54 din 24.11.2023 legat de aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

HCL 71 din 22.12.2023 privind rectificarea pe trimestrul IV 2023 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare

HCL 70 din 14.12.2023 privind analizarea și respingerea cererii de ajustare a tarifelor formulată de S.C. SOMA S.R.L., conform Raportului expertului cooptat de ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 1211/4006/ 06.05.2021 

HCL 69 din 14.12.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău” aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în urma dispoziției de șantier Nr.1

HCL 68 din 14.12.2023 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a unui teren de 330 mp (gasit la masuratoare 320 mp) situat in intravilanul satului Beresti Bistrita , comuna Beresti Bistrita, judetul Bacau parte din domeniul public al comunei

HCL 67 din 14.12.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2024

HCL 66 din 14.12.2023 privind stabilirea taxei de salubritate pentru anul 2024 la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 65 din 14.12.2023 privind rectificarea pe trimestrul IV 2023 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița,jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare astfel modificandu-se lista obiectivelor de investiție cu finanțare din buget local

HCL 64 din 14.12.2023 privind aprobarea organizării ,,Pomului de Crăciun” în anul 2023, pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza comunei Berești Bistrița, județul Bacău, sumă primită din sponsorizări.

HCL 63 din 14.12.2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Berești Bistrița, județul Bacău.

HCL 62 din 14.12.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 61 din 14.12.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2023 și ianuarie, februarie 2024

HCL 60 din 29.11.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE PLATFORMĂ DESTINATĂ GUNOIULUI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT ÎN COMUNA BEREȘTI-BISTRIȚA, JUDEȚUL BACAU ” pentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B

HCL 59 din 24.11.2023 privind aprobarea documentelelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADIZM)

HCL 58 din 24.11.2023 privind clasificarea si atribuirea indicativului unui teren de interes local de pe raza comunei Beresti Bistrita, Judetul Bacau, in categoria terenurilor arabile

HCL 57 din 24.11.2023 privind participarea COMUNEI BEREȘTI-BISTRIȚA, județul BACAU, CUI: 4455560 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, în vederea obținerii implementării proiectului ” CONSTRUIRE PLATFORMĂ DESTINATĂ GUNOIULUI DE GRAJD, INCLUSIV PLATFORME SATELIT ÎN COMUNA BEREȘTI-BISTRIȚA, JUDEȚUL BACAU ” pentru obținerea finanțării în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B

HCL 56 din 24.11.2023 privind aprobarea suplimentării pe componenta neeligibilă a proiectului de investiție ”CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN SATUL PĂDURENI, COMUNA BEREȘTI-BISTRIȚA, JUDEȚUL BACĂU” finanțat prin FEADR, depus în cadrul Măsurii 19.2

HCL 55 din 24.11.2023 privind acordarea „diplomei de fidelitate familiilor care în cursul anului 2023 au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul pe raza unității administrativ teritoriale Berești Bistrița, județul Bacău.

HCL 54 din 24.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

HCL 53 din 24.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe trimesrul IV și modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local

HCL 52 din 19.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău” aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, în urma finalizării procedurii de achiziție publică

HCL 51 din 13.10.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare pentru Țupală Costel din sat Berești-Bistrița, comuna Beresti-Bistrita, jud. Bacău pe o suprafață de 899 mp

HCL 50 din 13.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău” aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 49 din 14.09.2023 privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului, în suprafata de 14,95 mp iar pe durata execuției lucrărilor suprafața este de 2.664 mp- teren neproductiv din zona drumului sătesc str. Florilor în localitatea Berești-Bistrița, comuna Beresti Bistrita, județul Bacău, aflat în domeniul public al comunei, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A prin S.C K-TEEL PROEB S.R.L pentru studiul de fezabilitate privind executarea lucrărilor de extindere rețea de electricitate în vederea alimentării cu energie electrică a beneficiarului Mardare Răzvan-Gheorghiță. 

HCL 48 din 14.09.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 47 din 14.09.2023 privind rectificarea bugetului local pe trimesrul III și modificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și lista obiectivelor de investiții cu finanțare din excedentul anului precedent 

HCL 46 din 14.09.2023 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local în anul 2023 de către beneficiarii de ajutor social apţi de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completarile ulterioare. 

HCL 45 din 14.09.2023 privind aprobarea rapoartelor de evaluare efectuat de un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. pentru închirierea/vânzarea unor imobile situatepe raza Comunei Berești-Bistriița, jud. Bacău

HCL 44 din 14.09.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2023

HCL 43 din 27.07.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău”aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 42 din 20.07.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni

HCL 41 din 20.07.2023 privind NEASUMAREA responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acorduri cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acorduri cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru perioada 2023-2026.

HCL 40 din 20.07.2023 privind clasificarea si atribuirea indicativului unor drumuri de interes local de pe raza comunei Beresti Bistrita, Judetul Bacau, in categoria drumurilor comunale

HCL 39 din 29.06.2023 privind aprobarea vânzării terenului concesionat cu respectarea dreptului de preemțiune pentru Țupală Costel din sat Berești-Bistrița, comuna Beresti-Bistrita, jud. Bacău

HCL 38 din 29.06.2023 privind reînnoirea a două contracte de închirierea Nr. 1686/15.06.2009 la ap. Nr. 2 din bloc Nr. 113, locatar fiind dl. Alinei Viorel, parte din domeniul privat al comunei Beresti Bistrita, judetul Bacău și Nr. 1362/15.04.2004 locatar fiind Juncu Mariana, pentru imobilul situat în sat Pădureni, Com. Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 37 din 29.06.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru INCHIRIEREA IMOBILELOR (terenuri, clădiri) aflate în domeniul public sau privat al UAT – Comuna Berești-Bistrița, jud. Bacau.

HCL 36 din 29.06.2023 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Berești-Bistrița judetul Bacău

HCL 35 din 29.06.2023 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău”.

HCL 34 din 30.05.2023 privind aprobarea devizului general și al indicatorillor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare moderată și crearea facilităților necesare pentru clădirea ce va găzdui Centrul After-School în sat Climești, Com. Berești-Bistrița, jud. Bacău, finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, PNRR/2022/C10/I.3, componenta 10-Fondul Local

HCL 33 din 30.05.2023 privind rectificarea bugetului local la secțiunea de dezvoltare astfel modificându-se lista obiectivelor de investiții cu finanțare din excedentul anului precedent

HCL 32 din 30.05.2023 privind modificarea organigramei si a statutului de functii din aparatul de specialitate al primarului comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacau pentru anul 2023.

HCL 31 din 30.05.2023 privind constituirea unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului, în suprafata de 1,8 mp din zona drumului sătesc str. Cireșului în localitatea Brad, comuna Beresti Bistrita, județul Bacău, aflat în domeniul public al comunei Beresti Bistrita, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A prin S.C Electroprest S.R.L pentru executarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică magazie în localitatea Brad, com Beresti Bistrita.

HCL 30 din 30.05.2023 privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecția mediului.

HCL 29 din 11.05.2023 privind introducerea în domeniul privat al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău a unui teren concesionat în suprafață de 250 mp supus spre vânzare

HCL 28 din 11.05.2023 privind aderarea si participarea comunei BEREȘTI-BISTRIȚA judetul Bacau, la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala „Colinele Tutovei”. 

HCL 27 din 11.05.2023 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. 

HCL 26 din 11.05.2023 privind rectificarea bugetului local la secțiunea de dezvoltare astfel modificându-se lista obiectivelor de investiții cu finanțare din buget local și lista obiectivelor de investiții cu finanțare din excedentul anului precedent

HCL 25 din 11.05.2023 privind modificarea anexei la Hotărârea de Consiliu Local Nr.20 din 30.03.2023 legat de implementarea proiectului „CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL PADURENI, COMUNA BERESTI-BISTRITA, JUDETUL BACAU”

HCL 24 din 11.05.2023 privind apobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea contribuției Consiliului Local Berești Bistrița, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială în anul 2023.

HCL 23 din 11.04.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2023 

HCL 22 din 07.04.2023 privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona metropolitana Bacau 

HCL 21 din 30.03.2023 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești Bistrița, județul Bacău. 

HCL 20 din 30.03.2023 privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE PARC DE JOACA PENTRU COPII IN SATUL PADURENI, COMUNA BERESTI-BISTRITA, JUDETUL BACAU”

HCL 19 din 30.03.2023 privind modificarea anexei Hotărârii De Consiliu Local Nr. nr.19 din 27.06.2022 referitor la aprobarea clasificării ravenei HR-149 cu destinație ape pluviale.

HCL 18 din 30.03.2023 privind rectificarea bugetului local la secțiunea de dezvoltare astfel modificându-se lista obiectivelor de investiții cu finanțare din buget local și lista obiectivelor de investiții cu finanțare din excedentul anului precedent

HCL 17 din 30.03.2023 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”. 

HCL 16 din 14.03.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 15 din 14.03.2023 privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 14 din 28.02.2023 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești Bistrița județul Bacău pe anul 2022.

HCL 13 din 28.02.2023 privind concesionarea prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a unui teren de 12.455 mp (gasit la masuratoare 12.687mp) impartit in doua loturi astfel lotul 1cu suprafata de 7.962 mp si lotul 2 cu suprafata de 4.725 mp, situat in intravilanul satului Beresti Bistrita , comuna Beresti Bistrita, judetul Bacau parte din domeniul privat al comunei

HCL 12 din 28.02.2023 privind aprobarea clasificării unei suprafețe de tenen de 250 mp cu destinație teren intravilan

HCL 11 din 28.02.2023 privind aprobarea clasificării instalației PTA 4 din localitatea Berești-Bistrița, jud Bacău.

HCL 10 din 28.02.2023 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public Local De Gestionare A Câinilor Fara Stapan si a Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciului la nivelul comunei Berești-Bistrița, judetul Bacău si aprobarea de achiziţie directă a activităţilor specifice acestui serviciu

HCL 09 din 24.02.2023 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie și servitute asupra unui teren proprietate privată a societății Agrorom Serv S.R.L. în suprafață de 51 mp, în favoarea Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 08 din 02.02.2023 privind aprobarea cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala a alesilor locali, in decursul mandatului si a functionarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Beresti-Bistrita, judetul Bacau 

HCL 07 din 02.02.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unui sprijin financiar persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani de viață. 

HCL 06 din 02.02.2023 privind aprobarea clasificării unor drumuri de interes local ca drumuri sătești și anume DS35 și DS37.

HCL 05 din 02.02.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice si planul anual al achizitiilor publice la nivelul comunei Berești Bistrița, județul Bacău, pentru anul 2023.

HCL 04 din 02.02.2023 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2023 – 2024, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Berești Bistrița, județul Bacău

HCL 03 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, estimarile pentru anii 2024-2026, a listei obiectivelor de investitii din excedentul anului precedent si lista obiectivelor de investitii din bugetul local pentru anul 2023. 

HCL 02 din 02.02.2023 privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2022

HCL 01 din 02.02.2023 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2023

2022

HCL 49 din 22.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2022 la secțiunea de funcționare 

HCL 48 din 22.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023

HCL 47 din 22.12.2022 privind apobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Berești Bistrița, județul Bacău 

HCL 46 din 22.12.2022 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Berești-Bistrița, județul Bacău

HCL 45 din 08.12.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2022 la secțiunea de funcționare și dezvoltare

HCL 44 din 23.11.2022 privind aprobarea realizării proiectului de investiție ’’CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ PENTRU COPII IN SATUL PĂDURENI, COMUNA BEREȘTI-BISTRIȚA, JUD. BACĂU’’

HCL 43 din 23.11.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru anul 2022.

HCL 42 din 23.11.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Beresti-Bistrita, județul Bacau, pentru perioada 2021-2027

HCL 41 din 23.11.2022 privind aprobarea organizării ,,Pomului de Crăciun” în anul 2022, pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de pe raza comunei Berești Bistrița, județul Bacău, sumă primită din sponsorizări. 

HCL 40 din 23.11.2022 privind acordarea „diplomei de fidelitate” și a unui premiu în cuantum de 1000 lei fiecărei familii care în cursul anului 2022 au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul pe raza unității administrativ teritoriale Berești Bistrița, județul Bacău. 

HCL 38 din 23.11.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare privind implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS” la nivel de UAT Berești-Bistrița, jud.Bacău

HCL 37 din 23.11.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2022 la secțiunea de funcționare 

HCL 36 din 03.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău”aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 35 din 03.11.2022 privind rectificarea bugetului local cu suma de 240.000 lei pe trimestrul IV 2022 la secțiunea de funcționare și dezvoltare

HCL 34 din 07.10.2022 privind aprobarea a două stații de reîncărcare aferente proiectului ” Reabilitarea moderată și crearea facilităților necesare pentru clădirea ce va găzdui centrul after school în sat Climești, comuna Berești-Bistrița, județul Bacău”, precum și a valorii maxime eligibile a proiectului.

HCL 33 din 07.10.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022 

HCL 32 din 29.09.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană

HCL 31 din 29.09.2022 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a serviciului de apă și canalizare al Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, gestiune delegată către Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. și aprobarea listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare care vor fi concesionate prin contract

HCL 30 din 29.09.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe nr. 1211/4003 din 06.05.2021

HCL 29 din 29.09.2022 privind aprobarea vânzării terenului concesionat cu respectarea dreptului de preemțiune pentru SC CHI CHI COM SRL reprezentata prin doamna Chiper Antoneta din comuna Beresti-Bistrita, jud. Bacău

HCL 28 din 29.09.2022  privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in plic sigilat, a unui teren în suprafată de 12.455 mp, situat in intravilanul satului Berești-Bistrița, comuna Berești-Bisrița, județul Bacău parte din domeniul privat al comunei

HCL 27 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III și IV 2022 la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții din buget local

HCL 26 din 15.09.2022 privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea contribuției Consiliului Local Berești Bistrița, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială în anul 2022.

HCL 25 din 15.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economică/documentația actualizată de avizare a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico- economici actualizați și devizul  general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău”aprobat pentru finanțare prin Programul național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL 24 din 08.07.2022 privind modificarea domeniul public al Comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, a investiției publice de interes local ”MODERNIZARA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BEREȘTI-BISTRIȚA, JUD. BACĂU” proiect realizat prin Măsura M 7.2- PNDR 2014-2020, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FEADR. 

HCL 23 din 08.07.2022 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău”

HCL 22 din 08.07.2022 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2022 la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții din buget local

HCL 21 din 08.07.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile iulie, august și septembrie 2022

HCL 20 din 27.06.2022 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

HCL 19 din 27.06.2022 privind aprobarea clasificării ravenei HR-149 cu destinație ape pluviale

HCL 18 din 27.06.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

HCL 17 din 27.06.2022 privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, precum și măsuri de protecția mediului.

HCL 16 din 13.05.2022 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a comunei Berești- Bistrița, Judetul Bacău, asupra unor bunuri imobile

HCL 15 din 13.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea moderata si crearea facilitatilor necesare pentru cladirea ce va gazdui centrul after school in sat Climesti, Comuna Beresti-Bistrita, Judetul Bacau”

HCL 14 din 19.04.2022 privind implementarea proiectului „INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI RACORDURI IN COMUNA BERESTI-BISTRITA CU SATELE BERESTI-BISTRITA, CLIMESTI, PADURENI SI BRAD, JUDETUL BACAU”

HCL 13 din 19.04.2022 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile aprilie, mai si iunie 2022

HCL 12 din 24.02.2022 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berețti-Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

HCL 11 din 11.02.2022 privind aprobarea cererii de finanțare actualizată a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău”.

HCL 10 din 11.02.2022 privind concesionarea prin licitație publică în ofertă în plic sigilat, a unui teren de 644 mp, situat în intravilanul satului Berești-Bistrița, comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău parte din domeniul privat al comunei.

HCL 09 din 11.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru CONCESIONAREA IMOBILELOR (terenuri, clădiri) aflate în domeniul public sau privat al comunei Berești-Bistrița.

HCL 08 din 11.02.2022 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pe anul 2021.

HCL 07 din 11.02.2022 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară a acțiunilor și lucrărilor de interes local în anul 2022 de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

HCL 06 din 11.02.2022 privind aprobarea Raportului activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap I grav desfășurată în semestrul II al anului 2021, domiciliați pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 05 din 11.02 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 04 din 11.02.2022 privind aprobarea cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali, în decursul mandatului și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 03 din 11.02.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și planul anual al achizițiilor publice la nivelul comunei Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

HCL 02 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, estimările pentru anii 2023-2025, a listei obiectivelor de investiții din excedentului anului precedent și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2022.

HCL 01 din 11.02.2022 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021

2021

09.12.2021 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, am procedat prin afișarea la sediul Primăriei Comunei Berești Bistrița, jud. Bacău si pe site-ul instituției (www.primariaberestibistrita.ro), a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din Comuna Berești Bistrița, jud. Bacău pentru anul 2022.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, pana la data de 14 decembrie 2021 la sediul Primăriei Beresti Bistrita, prin fax(0234/216018) sau e-mail: contact@primariaberestibistrita.ro;

Proiect de hotărâre stabilire impozite și taxe locale 2022

Anexă taxe 2022

——————————————————————————————————————


HCL 44 din 29.12.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2022-2023, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 43 din 29.12.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 767/12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din com. Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 42 din 29.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 41 din 22.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 40 din 15.12.2021 privind acordarea dreptului de utilizare de către SC Mihoc Oil SRL și SC Agricola Internațional SA, a terenului situat pe raza comunei Berești-Bistrița.

HCL 39 din 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

HCL 38 din 15.12.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții.

HCL 37 din 15.12.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022.

HCL 36 din 25.11.2021 privind aprobarea suplimentării numărului burselor de merit pentru elevii din Școala Gimnazială „Vasile Borcea” din Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru anul școlar 2020-2021 sem II.

HCL 35 din 25.11.2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică cu oferta în plic sigilat, a unui teren în suprafață de 644 mp, situat în intravilanul satului Berești-Bistrița, comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău parte din domeniul privat al comunei

HCL 34 din 25.11.2021 privind acordarea „diplomei de fidelitate” și a unui premiu în cuantum de 700 lei fiecărei familii care în cursul anului 2021 a împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și au domiciliul pe raza unității administrativ teritoriale Berești-Bistrița, jud. Bacău

HCL 33 din 25.11.2021 privind rectificarea pe trim. IV anul 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare

HCL 32 din 06.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 31 din 28.09.2021 privind radierea sarcinilor din cărțile funciare ca urmare a încetării contractului de concesiune nr. 2752/2009 și a contractului pentru utilizarea suprafețelor din zona drumurilor locale nr. 372/2013 încheiat între Comuna Berești-Bistrița și SC Wind Activa București SRL și SC Wind Activa Development SRL.

HCL 30 din 28.09.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona metropolitană Bacău

HCL 29 din 28.09.2021 privind însușirea propunerii de concesionare a suprafeței de 229.22 ha din acte, 198.32 din măsurătorile cadastrale având categoria de folosință islaz comunal, situată în extravilanul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.

HCL 28 din 28.09.2021 privind rectificarea pe trimestrul III 2021 a bugetului local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău la secțiunea de funcționare și dezvoltare și modificarea listei obiectivelor de investiții

HCL 27 din 10.09.2021 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL 45/18.12.2020 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale

HCL 26 din 10.09.2021 privind aprobarea contractului de asociere pentru finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap și stabilirea contribuției Consiliului Local Berești-Bistrița, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială în anul 2021.

HCL 25 din 10.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Berești Bistrița, județul Bacău”.

HCL 24 din 10.09.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021.

HCL 23 din 05.07.2021 privind NEASUMAREA responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acorduri cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acorduri cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023.

HCL 22 din 05.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 767/12.10.2017 emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Com. Berești-Bistrița, jud. Bacău”

HCL 21 din 18.06.2021 privind aprobarea formei de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apă și canal al comunei Berești-Bistrița, județul Bacău în baza Studiului de Oportunitate.

HCL 20 din 18.06.2021 privind aderarea Comunei Berești Bistrița la ADIB și aprobarea Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.

HCL 19 din 20.05.2021 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, județul Bacău pentru anul 2021.

HCL 18 din 20.05.2021 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2021 la secțiunea de dezvoltare și modificarea listei de investiții.

HCL 17 din 20.05.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești Bistrița, județul Bacău pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2021.

HCL 16 din 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din Școala Gimnazială „Vasile Borcea” din Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul școlar 2020-2021.
HCL 15 din 15.04.2021 privind aderarea comunei la Asociația Comunelor din România Filiala Bacău, în vederea exercitării activității de audit public intern la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 14 din 15.04.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice la nivelul comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău, pentru anul 2021.
HCL 13 din 15.04.2021 privind aprobarea Planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 12 din 15.04.2021 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea de urgență familiilor sau persoanelor aflate în situații limită de pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 11 din 15.04.2021 privind aprobarea Raportului despre activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap I grav desfășurată în semestrul II al anului 2020, domiciliați pe raza comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 10 din 15.04.2021 privind aprobarea cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională a aleșilor locali, în decursul mandatului și a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău.
HCL 09 din 15.04.2021 privind stabilirea procentului de reducere a impozitului pe mijloacele de transport hibride și scutirea mijloacelor de transport electrice.
HCL 08 din 15.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, estimările pentru anii 2022-2024, a listei obiectivelor de investiții din excedentul anului precedent și lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021.

HCL 07 din 26.02.2021 privind aprobarea unei Proceduri în cazul anulării unor accesorii generate de obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2021 datorate bugetului local al Comunei Berești-Bistrița în anul 2020
HCL 06 din 26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului și a Planului privind efectuarea lunară acțiunilor și lucrărilor de interes local în anul 2021 de către beneficiarii de ajutor social apți de muncă conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
HCL 05 din 26.02.2021 privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pe anul 2020
HCL 04 din 26.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Berești-Bistrița, jud. Bacău pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HCL 03 din 29.01.2021 privind organizarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022, la nivelul UAT Berești-Bistrița, jud. Bacău
HCL 02 din 29.01.2021 privind modificarea organigramei și a statutului de funcții din aparatul de specialitate al primarului comunei Berești-Bistrița, județul Bacău pentru anul 2021.
HCL 01 din 29.01.2021 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020