Temeiul legal al acordării ajutoarelor privind încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021:

 1. prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 2. prevederile O.U.G. nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12011 70180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

 3. prevederile H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

Ajutorul pentru încălzirea locuinței reprezintă o măsură de sprijin, suport din bugetul de stat și / sau după caz, din bugetele locale destinate consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de prevederile legale, având drept scop acoperirea integrală sau a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termincă în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Cine poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței?

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

Familie reprezintă soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori reşedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Persoană singură reprezintă persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor <LLNK 12009 0851 201 0 30>art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă reprezintă construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor <LLNK 11996 114 11 201 0 28>Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare în vederea depunerii și aprobării dosarelor:

 1. cerere și declarație pe proprie răspundere;

 2. documente privind componența familiei: carte de identitate, certificat naștere / căsătorie / deces, hotărâri judecătorești sau orice document care să ateste componența familiei dumneavoastră;

 3. documente care să ateste veniturile familiei: adeverință salariat (net + bonuri / tichete de masă) sau fluturaș salar din luna anterioară depunerii dosarului, cupon pensie / șomaj / indemnizații sau orice document care să ateste veniturile familiei;

 4. certificat de atestare fiscală;

 5. adeverință registru agricol;

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței:

Venituri nete lunare / membru de familie

Gaze natural

lei –

Lemne și cărbuni

lei –

Energie electrică

lei –

˂ 155 lei

262

54

240

155,1 lei – 210 lei

190

48

216

210,1 lei – 260 lei

150

44

192

261,1 lei – 310 lei

120

39

168

310,1 lei – 355 lei

90

34

144

355,1 lei – 425 lei

70

30

120

425,1 lei – 480 lei

45

26

96

480,1 lei – 540 lei

35

20

72

540,1 lei – 750 lei

20

20

20

NOTĂ:

 • pentru perioada sezonului rece 01 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 (5 luni) dosarele se depun în perioada 20 octombrie 2020 – 20 noiembrie 2020;

 • pentru beneficiarii de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de 58 lei;

 • venitul maxim pe membru de familiei este de 750 lei;

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării

ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinței și

alocației pentru susținerea familiei (complementară).

Bunuri imobile:

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești.

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1000 mp. în zona urbană și 2000 mp. în zona rurală.

Bunuri mobile:

 1. Autoturism / autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

 2. Mai mult de un autoturism / motocicltă cu o vechime mai mare de 10 ani.

 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare:

 1. Depozit bancar cu valoare de peste 3000 lei.

Terenuri / animale și / sau păsări:

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 euro pentru familie.

NOTĂ: deținerea unuia dintre bunurile menționate anterior conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinței / alocației pentru susținerea familiei (complementară).

Cerere ajutor incalzire

Depunerea dosarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021.