Acte necesare pentru dosarul de acordare alocație de stat pentru copii:

 1. Cerere tip (Anexa nr. 1 la normele metodologice);

 2. Certificat de naștere al copilului (copie și original);

 3. Acte de identitate ale ambilor părinți (copie și original);

 4. Extras de cont (dacă este cazul);

 5. Dosar cu șină

 6. Pentru copii născuți în străinatate se va prezenta documente justificative din care să rezulte faptul că nu beneficiază de drepturi bănești pentru minor din partea statului străin.

* Dosarul pentru alocație de stat se depune la sediul Primăriei comunei Berești Bistrița, județul Bacău de către titular, urmând a fi transmis spre verificare și aprobare către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.), Bacău în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: În vederea virării alocației de stat în cont bancar se va atașa un extras de cont, cu semnătura și ștampila băncii: OTP BANK, UNICREDIT ȚIRIAC, BRD, BANCA TRANSILVANIA, ALPHA BANK, BANCA PATRIA fosta CARPATICA, CEC (RO…CECEC), LEUMI, BANCA ROMĂNEASCĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII, PIREUS, BCR, GARANTI BANK, INTENSA SAN PAOLO, IDEEA BANK FOSTA ROMANIAN INTERNATIONAL BANK, CREDITE AGRICOLE BANK (EMPORIKI), CREDIT EUROPE BANK, LIBRA BANK, MARFIN BANK, RAIFFEISEN BANK ROMANIA, ING

Descărcare CERERE PENTRU ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT PENTRU COPII

Acte necesare acordării dreptului la Stimulent de Inserție:

 1. Cerere și declarație tip (Anexa 1);

 2. Adeverință de la angajator, din care să rezulte data la care solicitantul dreptului și-a suspendat concediul de creștere a copilului și și-a reluat activitatea;

 3. Decizia de suspendare a indemnizației de creștere a copilului, eliberată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Bacău;

 4. Contractul individual de muncă, în situația în care părintele își reia activitatea într-un nou loc de muncă;

 5. Actele de identitate ale membrilor familiei: cărți de identitate părinți, certificate de naștere pentru toți copiii aflați în întreținere, certificat de căsătorie, certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);

 6. Dosar cu șină.

* Dosarul pentru Stimulentul de Inserție se depune la sediul Primăriei comunei Bereşti Bistrița, județul Bacău de către titular, urmând a fi transmis spre verificare și aprobare către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.), Bacău în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele în original, iar cererea și adeverința vor fi completate fără greșeli sau ștersături. În vederea virării stimulentului de inserție în cont bancar se va atașa un extras de cont, cu semnătura și ștampila băncii: OTP BANK, UNICREDIT ȚIRIAC, BRD, BANCA TRANSILVANIA, ALPHA BANK, BANCA PATRIA fosta CARPATICA, CEC (RO…CECEC), LEUMI, BANCA ROMĂNEASCĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII, PIREUS, BCR, GARANTI BANK, INTENSA SAN PAOLO, IDEEA BANK FOSTA ROMANIAN INTERNATIONAL BANK, CREDITE AGRICOLE BANK (EMPORIKI), CREDIT EUROPE BANK, LIBRA BANK, MARFIN BANK, RAIFFEISEN BANK ROMANIA, ING.

Descărcare ADEVERINȚĂ ICC (Anexa 2)

Descărcare CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP (Anexa 1)

Acte necesare acordării dreptului
l
a Indemnizație pentru Creșterea Copilului (ICC):

 1. Cerere și declarații tip (Anexa 1);

 2. Adeverință cu venituri nete realizate în 12 luni din ultimele 24 anterioare nașterii copilului eliberată de angajator (Anexa 2);

 • Persoanele beneficiare de șomaj vor solicita de la AJOFM actele necesare pentru perioada de indemnizație de șomaj;

 1. Contractul individual de muncă, acte adiționale de modificare salariu (dacă este cazul), raport per salariat (Revisal);

 2. Cererea aprobată de conducerea unității în vederea intrării în concediu pentru creșterea copilului;

 3. Decizia de suspendare a contractului individual de muncă;

 4. Copii xerox a concediilor medicale de maternitate vizate de angajator cu indemnizațiile calculate, conform cu originalul. În cazul în care mama nu a beneficiat de concediu de maternitate – adeverință eliberată de medicul de familie;

 5. Adeverință de venit din anul nașterii copilului precum și din ultimii 2 ani anteriori nașterii, eliberate de Administrația Financiară pentru părintele care nu a solicitat indemnizație de creștere copil, dacă acesta nu a realizat venituri impozabile în ultimii 2 ani înaintea nașterii copilului;

 6. Actele de identitate ale membrilor familiei: cărți de identitate părinți, certificate de naștere pentru toți copii aflați în întreținere, certificat de căsătorie, certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul);

 7. Anchetă socială efectuată de către Autoritatea Tutelară în cazul părințilot necăsătoriți;

 8. Foaie matricolă și adeverință eliberată de unitatea de învățământ (pre)universitar care să ateste frecventarea cursurilor de zi și fără întreruperi în ultimii 2 ani școlari / universitari;

 9. Adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că mama nu a beneficiat de concedii medicale pre și postnatale;

 10. Dovadă eliberată de medicul de familie (în cazul în care cursurile sus-menționate au fost întrerupte din motive medicale);

 11. Adeverință care să ateste că unitatea de învățământ frecventată este autorizată și acreditată în condițiile legii;

 12. Dosar cartonat cu șină;

* Dosarul pentru Indemnizație Creștere Copil (ICC) se depune la sediul Primăriei comunei Berești Bistrița, județul Bacău, de către titular, urmând a fi transmis spre verificare și aprobare către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.), Bacău în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ: La depunerea dosarului vor fi prezentate toate actele în original, iar cererea și adeverința vor fi completate fără greșeli sau ștersături. În vederea virării indemnizației în cont bancar se va atașa un extras de cont, cu semnătura și ștampila băncii: OTP BANK, UNICREDIT ȚIRIAC, BRD, BANCA TRANSILVANIA, ALPHA BANK, BANCA PATRIA fosta CARPATICA, CEC (RO…CECEC), LEUMI, BANCA ROMĂNEASCĂ DE CREDITE ȘI INVESTIȚII, PIREUS, BCR, GARANTI BANK, INTENSA SAN PAOLO, IDEEA BANK FOSTA ROMANIAN INTERNATIONAL BANK, CREDITE AGRICOLE BANK (EMPORIKI), CREDIT EUROPE BANK, LIBRA BANK, MARFIN BANK, RAIFFEISEN BANK ROMANIA, ING.

Descărcare ADEVERINȚĂ ICC (Anexa 2)

Descărcare CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP (Anexa 1)

Documente necesare în vederea întocmirii Anchetei Sociale pentru orientare

școlară și profesională / încadrare în grad de handicap – minori:

 • cerere (se va completa la sediul Primăriei);

 • documente de identitate pentru toți membrii familiei care locuiesc împreună cu minorul;

 • fișă psihologică completată de specialistul în domeniu (în copie);

 • fișă medicală sintetică eliberată de medicul de familie (în copie);

 • fișă psihopedagogică (în cazul copiilor care frecventează forme de învățământ) – unitatea de învățământ;

 • ultimul certificat de orientare școlară și profesională / încadrare în grad de handicap – în copie – în cazul reevaluărilor;

 • certificat medical eliberat de medicul specialist (în copie);

 • documente care să ateste veniturile familiei;

 • alte documente, după caz;